Menu

Betalingsvoorwaarden

Nijstad Fysiotherapie gaat er vanzelfsprekend van uit dat de betaling ten allen tijden voldaan wordt. Om een eventuele vertraagde betaling goed af te ronden, zijn daar bepaalde regels voor opgesteld.

Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

Niet nagekomen afspraken

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur vóór de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

Declaraties

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.

Verzuim

Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor de rekening van de patiënt.